Vaše otázky

Táto podstránka slúži na vzájomnú komunikáciu a rýchle zadávanie otázok, nápadov, postrehov, stažností atď.

Vložiť príspevok do Knihy návštev

Správa

* (Povinné)

Joshuapit www 10.7.2020 10:08:10

Hi! alexanderferencik.sk Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd соmmеrсiаl оffеr аbsоlutеly lеgitimаtе wаy? Wе submit а nеw uniquе wаy оf sеnding аppеаl thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs. Whеn suсh rеquеsts аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls. аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соmmuniсаtiоn Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt. Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu. Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD. This оffеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us. Contact us. Telegram - @FeedbackFormEU Skype FeedbackForm2019 WhatsApp - +375259112693

Joshuapit www 10.7.2020 10:06:53

Hi! alexanderferencik.sk Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd соmmеrсiаl оffеr аbsоlutеly lеgitimаtе wаy? Wе submit а nеw uniquе wаy оf sеnding аppеаl thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs. Whеn suсh rеquеsts аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls. аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соmmuniсаtiоn Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt. Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu. Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD. This оffеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us. Contact us. Telegram - @FeedbackFormEU Skype FeedbackForm2019 WhatsApp - +375259112693

Ivica Reichelová, rod. Furdíková 28.4.2020 14:00:08

Dobrý deň, pán primátor veľmi ma trápi ako rodáčku, a nie som sama, stav tých ošarpaných budov hlavne v celej Dolnej ulici. Iste aj sám viete, že to nie je príťažlivý pohľad, a aj z hľadiska turistov. Chcem sa spýtať teda, čo sa s týmto stavom dá robiť. Či aspoň niečo, alebo úplne nič. Ďakujem pekne za Vašu odpoveď. Ivica Reichelová

JerrySop www 3.4.2020 13:28:11

Hello! alexanderferencik.sk Did you know that it is possible to send appeal legally? We make available a new method of sending message through feedback forms. Such forms are located on many sites. When such business proposals are sent, no personal data is used, and messages are sent to forms specifically designed to receive messages and appeals. Also, messages sent through feedback Forms do not get into spam because such messages are considered important. We offer you to test our service for free. We will send up to 50,000 messages for you. The cost of sending one million messages is 49 USD. This message is created automatically. Please use the contact details below to contact us. Contact us. Telegram - @FeedbackFormEU Skype FeedbackForm2019

JerrySop www 3.4.2020 13:20:54

Hello! alexanderferencik.sk Did you know that it is possible to send appeal legally? We make available a new method of sending message through feedback forms. Such forms are located on many sites. When such business proposals are sent, no personal data is used, and messages are sent to forms specifically designed to receive messages and appeals. Also, messages sent through feedback Forms do not get into spam because such messages are considered important. We offer you to test our service for free. We will send up to 50,000 messages for you. The cost of sending one million messages is 49 USD. This message is created automatically. Please use the contact details below to contact us. Contact us. Telegram - @FeedbackFormEU Skype FeedbackForm2019

JerrySop www 3.4.2020 13:01:36

Hello! alexanderferencik.sk Did you know that it is possible to send appeal legally? We make available a new method of sending message through feedback forms. Such forms are located on many sites. When such business proposals are sent, no personal data is used, and messages are sent to forms specifically designed to receive messages and appeals. Also, messages sent through feedback Forms do not get into spam because such messages are considered important. We offer you to test our service for free. We will send up to 50,000 messages for you. The cost of sending one million messages is 49 USD. This message is created automatically. Please use the contact details below to contact us. Contact us. Telegram - @FeedbackFormEU Skype FeedbackForm2019

JerrySop www 3.4.2020 12:52:50

Hello! alexanderferencik.sk Did you know that it is possible to send appeal legally? We make available a new method of sending message through feedback forms. Such forms are located on many sites. When such business proposals are sent, no personal data is used, and messages are sent to forms specifically designed to receive messages and appeals. Also, messages sent through feedback Forms do not get into spam because such messages are considered important. We offer you to test our service for free. We will send up to 50,000 messages for you. The cost of sending one million messages is 49 USD. This message is created automatically. Please use the contact details below to contact us. Contact us. Telegram - @FeedbackFormEU Skype FeedbackForm2019

LouiswoM www 19.3.2020 12:40:59

The leader of the mobile blockchain industry in the global crypto investment platform Crypto MMM (Maximum Make Money) opens up new markets. Investment program: Project currency: BTC. (Bitcoin) The minimum investment amount is 0.0025 BTC. The investment period is 2 days. Minimum profit is 110%     For example, invest 0.1 bitcoins today, in 2 days you will receive 0.11 bitcoins in your personal bitcoin wallet. MLM affiliate bonuses paid every day! Become part of the Maximum Make Money project: https://www.crypto-mmm.com/?source=team

LouiswoM www 19.3.2020 12:39:31

The leader of the mobile blockchain industry in the global crypto investment platform Crypto MMM (Maximum Make Money) opens up new markets. Investment program: Project currency: BTC. (Bitcoin) The minimum investment amount is 0.0025 BTC. The investment period is 2 days. Minimum profit is 110%     For example, invest 0.1 bitcoins today, in 2 days you will receive 0.11 bitcoins in your personal bitcoin wallet. MLM affiliate bonuses paid every day! Become part of the Maximum Make Money project: https://www.crypto-mmm.com/?source=team

Michal 25.2.2020 11:57:20

Ihrisko na Horváthovej ulici sa stalo cvičiskom pre psoch.Gratulujem

Táto stránka používa cookies. Viac info